• Hợp pháp hóa lãnh sự Bằng đại học về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Bằng đại học do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. Về nguyên tắc, cơ quan Nhà nước Việt nam chỉ chấp nhận xem xét Bằng đại học đã được Hợp pháp hóa lãnh sự Bằng đại học , trừ trường hợp pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
  • Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận tư cách lưu trú về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Giấy chứng nhận tư cách lưu trú do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. Về nguyên tắc, cơ quan Nhà nước Việt nam chỉ chấp nhận xem xét Giấy chứng nhận tư cách lưu trú đã được Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận tư cách lưu trú , trừ trường hợp pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
  • Hợp pháp hóa lãnh sự Hợp đồng lao động về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Hợp đồng lao động do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. Về nguyên tắc, cơ quan Nhà nước Việt nam chỉ chấp nhận xem xét Hợp đồng lao động đã được Hợp pháp hóa lãnh sự Hợp đồng lao động , trừ trường hợp pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
  • Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận kinh nghiệm làm việc về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Chứng nhận kinh nghiệm làm việc do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. Về nguyên tắc, cơ quan Nhà nước Việt nam chỉ chấp nhận xem xét Chứng nhận kinh nghiệm làm việc đã được Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận kinh nghiệm làm việc , trừ trường hợppháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

HỢP PHÁP HÓA CHỨNG NHẬN KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận kinh nghiệm làm việc về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Chứng nhận kinh nghiệm làm việc do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để…

HỢP PHÁP HÓA LÝ LỊCH TƯ PHÁP TẠI VIỆT NAM

Hợp pháp hóa lãnh sự Lý lịch tư pháp về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Lý lịch tư pháp do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ, tài liệu…

HỢP PHÁP HÓA GIẤY CHỨNG NHẬN KHÔNG TIỀN ÁN, TIỀN SỰ TẠI VIỆT NAM

Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận không tiền án, tiền sự về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Giấy chứng nhận không tiền án, tiền sự do cơ quan hoặc tổ chức…

HỢP PHÁP HÓA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỘC THÂN TẠI VIỆT NAM

Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận độc thân về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Giấy chứng nhận độc thân do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ,…

HỢP PHÁP HÓA SƠ YẾU LÝ LỊCH TẠI VIỆT NAM

Hợp pháp hóa lãnh sự Sơ yếu lý lịch về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Sơ yếu lý lịch do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ, tài liệu…

HỢP PHÁP HÓA GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy đăng ký kinh doanh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Giấy đăng ký kinh doanh do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ,…

HỢP PHÁP HÓA GIẤY CHỨNG NHẬN LY HÔN TẠI VIỆT NAM

Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận ly hôn về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Giấy chứng nhận ly hôn do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ,…

HỢP PHÁP HÓA GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy phép lao động về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Giấy phép lao động do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ, tài liệu…

HỢP PHÁP HÓA GIẤY KHAI SINH TẠI VIỆT NAM

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy khai sinh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên giấy khai sinh do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ, tài liệu đó được…

HỢP PHÁP HÓA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đầu tư về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ,…

NHỮNG ĐIỀU KIỆN XIN HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự:

THỦ TỤC CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan trong nước: Hợp pháp hóa lãnh sự về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên các…

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính hợp pháp hóa lãnh sự

Giấy tờ, tài liệu đồng thời có con dấu và chữ ký không được đóng trực tiếp và ký trực tiếp trên giấy tờ, tài liệu. Con dấu, chữ ký sao chụp dưới mọi hình thức đều không được coi…

Dịch vụ làm hợp pháp lãnh sự giấy tờ cho người nước ngoài tại Việt Nam

Hợp pháp hóa giấy tờ tại Đại sứ quán; Dịch vụ xin hợp pháp hóa lãnh sự khẩn; Hợp pháp lãnh sự đăng ký kết hôn cho người nước ngoài; Hợp pháp hóa lãnh sự giấy khai sinh; Hợp pháp…

BACK TO TOP