• Áo là nước duy nhất (ngoài Slovakia với nhiều hạn chế) có chương trình cho phép nhà đầu tư lớn nhập quốc tịch và được cấp hộ chiếu Châu Âu ngay mà không cần phải có thời gian ở tại Áo truớc khi nộp hồ sơ theo chương trình đầu tư.

BACK TO TOP