• EB-5 Visa xuất hiện để cung cấp một trong các đường dẫn linh hoạt nhất cho một thẻ xanh dựa trên đầu tư của Hoa Kỳ. Thị thực EB-5 không yêu cầu người nộp đơn để quản lý công việc ngày-to-ngày của một doanh nghiệp. Một người có thể đầu tư vào một doanh nghiệp hiện có, hoặc một doanh nghiệp mới. Nhiều hơn một người có thể đầu tư trong cùng một doanh nghiệp. EB-5 nhà đầu tư có thể là một chủ sở hữu thiểu số của doanh nghiệp.

BACK TO TOP