Thực trạng kết quả xin visa định cư Hoa Kỳ

My Case Status - Kiểm tra thực trang kết quả visa định cư Hoa Kỳ 

Liên hệ tư vấn dịch vụ kiểm tra kết quả xin visa định cư đi Mỹ nhanh: 0989 3133339 

Your Current Case Status

Enter your receipt number 
Acceptance
Initial Review
Request for Evidence
Request for Evidence Response Review
Testing and Interview
Decision
Post Decision Activity
Oath Ceremony
Card/ Document Production

To view the status of a case, please enter the corresponding application receipt number.  The 13-character application receipt number can be found on application notices you have received from the USCIS.  It begins with three letters such as (EAC, WAC, LIN, or SRC).  Dashes ("-") should be omitted when entering a receipt number.  However, all other characters, including asterisks ("*"), can be included if listed on your notice as part of the receipt number.

Listed above are the possible steps an application or petition may go through during processing. Not every application or petition will spend time in each of these steps. Once you enter your receipt number you will see the steps that will always be required for that particular application or petition. The step in the process where your case is currently located will be highlighted. Other steps will appear if your case requires that particular step.

You can register for automatic case status updates by email and text message by creating an account.
To submit a service request for an inquiry for an application please click e-Request .

Processing Times

1). Select a form typeNext Reset 
 
View national volumes and trends for all applications

USCIS Privacy Act Statement

Liên hệ tư vấn dịch vụ kiểm tra kết quả xin visa định cư đi Mỹ nhanh: 0989 3133339 

Case Status Online
 

Authority: The information requested by My Case Status is collected pursuant to the Immigration and Nationality Act of 1952, Public Law 82-414, as amended.

Purpose: The primary purpose for collecting your case receipt number is to provide you with a status update and estimated processing times for a pending immigration benefit application or petition.

Routine Uses: The information may be used by and disclosed to DHS personnel and contractors or other agents who need the information to assist in activities related to providing status information on a pending immigration benefit application or petition. Additionally, DHS may share the information with law enforcement or other government agencies as necessary to respond to potential or actual threats to national security pursuant to the agency's published Privacy Policy and the routine uses outlined in the Benefits Information System system of records notice, DHS-USCIS-007, September 29, 2008 73 FR 56596.

Disclosure: The information you provide is voluntary. However, failure to provide the requested information may prevent USCIS from providing a status update on your pending case.
Liên hệ tư vấn dịch vụ kiểm tra kết quả xin visa định cư đi Mỹ nhanh: 0989 3133339 

OMB control no. 1615-0080

Expiration date 6-30-2012

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA KẾT QUẢ XIN VISA ĐỊNH CƯ MỸ

Để xem trạng thái của một trường hợp, vui lòng nhập số nhận ứng dụng tương ứng. Số nhận ứng dụng 13-nhân vật có thể được tìm thấy trên các thông báo ứng dụng mà bạn đã nhận được từ USCIS. Nó bắt đầu với ba chữ cái như (EAC, WAC, LIN, hoặc SRC). Dấu gạch ngang ("-") nên được bỏ qua khi nhập một số nhận. Tuy nhiên, tất cả các nhân vật khác, bao gồm cả dấu sao ("*"), có thể được bao gồm nếu được liệt kê trên thông báo của bạn như là một phần của số biên nhận. 

Liên hệ tư vấn dịch vụ kiểm tra kết quả xin visa định cư đi Mỹ nhanh: 0989 3133339 

Liệt kê ở trên là các bước có thể một ứng dụng hoặc kiến ​​nghị có thể đi qua trong quá trình chế biến. Không phải mọi ứng dụng hoặc kiến ​​nghị sẽ dành nhiều thời gian trong mỗi bước. Một khi bạn nhập số biên nhận của bạn, bạn sẽ thấy các bước mà sẽ luôn luôn được yêu cầu cho rằng ứng dụng cụ thể hoặc kiến ​​nghị. Các bước trong quá trình mà trường hợp của bạn hiện tại đang nằm sẽ được đánh dấu. Các bước khác sẽ xuất hiện nếu trường hợp của bạn yêu cầu bước cụ thể.

Bạn có thể đăng ký để cập nhật tình trạng hồ sơ tự động qua email và tin nhắn văn bản bằng cách tạo ra một tài khoản.
Để gửi một yêu cầu dịch vụ cho một cuộc điều tra cho một ứng dụng vui lòng bấm vào e-Yêu cầu.
Xử lý lần
1). Chọn một loại hình thức 
Xem khối lượng và xu hướng quốc gia cho tất cả các ứng dụng
USCIS Trữ Đạo luật Bảo mật

Trường hợp Trạng thái Online

Thẩm quyền: Các thông tin yêu cầu theo từng trường hợp Tình trạng của tôi là thu theo quy định của Luật Nhập cư và Quốc tịch năm 1952, Luật công 82-414, được sửa đổi.

Mục đích: Mục đích chính cho việc thu thập số biên nhận trường hợp của bạn là để cung cấp cho bạn một bản cập nhật tình trạng và ước tính thời gian xử lý cho một ứng dụng lợi di trú đang chờ giải quyết hoặc kiến ​​nghị.

Liên hệ tư vấn dịch vụ kiểm tra kết quả xin visa định cư đi Mỹ nhanh: 0989 3133339 

Sử dụng thường xuyên: Các thông tin có thể được sử dụng bởi và tiết lộ cho nhân viên và nhà thầu của DHS hoặc các đại lý khác, những người cần thông tin để hỗ trợ các hoạt động liên quan đến cung cấp thông tin về tình trạng của một ứng dụng lợi di trú đang chờ giải quyết hoặc kiến ​​nghị. Ngoài ra, DHS có thể chia sẻ thông tin với thực thi pháp luật hoặc các cơ quan khác của chính phủ là cần thiết để đối phó với các mối đe dọa tiềm năng hoặc thực tế an ninh quốc gia theo chính sách bảo mật được công bố của cơ quan và việc sử dụng thường xuyên được nêu trong các lợi ích hệ thống Hệ thống thông tin của các hồ sơ nhận thấy, DHS USCIS-007, 29 tháng 9 2008 73 FR 56.596.

Tiết lộ: Các thông tin bạn cung cấp là tự nguyện. Tuy nhiên, thất bại trong việc cung cấp các thông tin yêu cầu có thể ngăn chặn từ USCIS cung cấp một bản cập nhật trạng thái trên trường hợp đang chờ bạn.

Kiểm soát OMB không. 1615-0080

Ngày hết hạn 2012/06/30

Nguồn: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam

BACK TO TOP